OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAKÁZKOVÉ VÝROBY

PRODÁVAJÍCÍ:

Fyzická osoba Karel Začal, neplátce DPH, se sídlem na adrese:

Čsl. Armády 806/43b, 794 01 Krnov, IČ: 76127494

bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 1903882073/0800

(dále jen prodávající)

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webu www.zacal.net/order, aby se s nimi mohl kupující seznámit. Vztahují se na objednávkový formulář zakázkové výroby, který se nachází na této internetové adrese.

V těchto obchodních podmínkách jsou zároveň obsaženy i informace, které je prodávající povinen sdělit kupujícímu jako spotřebiteli ve smyslu § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. l zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen občanský zákoník).

II. Způsob uzavření smlouvy

Prodávající dodá hudební nástroj zhotovený na zakázku (dále jen „výrobek“), a to na základě písemného objednávkového formuláře kupujícího (dále jen “objednávka”), ve které bude detailní popis výrobku, bude v něm uvedena cena výrobku, orientační datum dokončení výroby a dále v něm bude uvedeno, že kupující se seznámil s těmito obchodními podmínkami a dále bude zaplacena záloha požadovaná podle těchto obchodních podmínek prodávajícím. Za písemnou objednávku kupujícího se považuje objednávka vyplněná a odeslaná přes formulář na webové stránce www.zacal.net/order následujícím způsobem: Kupující kliknutím zvolí konkrétní vlastnost/vybavení výrobku. Poté, co je kupující s výběrem spokojen, kliknutím na tlačítko “ODESLAT” objednávku odešle kupujícímu. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím požadovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko „​ODESLAT​” souhlasí s těmito obchodními podmínkami zakázkové výroby.Každou objednávku kupujícího potvrdí obratem prodávající a odešle ji emailem na adresu kupujícího. Objednávka je závazně potvrzena přijetím zálohové platby na účet prodávajícího.

III. Způsob dodání

Výrobek bude dodán prodávajícím kupujícímu v termínu uvedeném v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo termín dodatečně změnit, nejpozději posunout o dva měsíce od původního termínu uvedeném v objednávce, po dohodě s kupujícím. Prodávající splní svůj závazek dodat výrobek jeho odevzdáním kupujícímu (tj. převzetí výrobku kupujícím) v místě:

a) v sídle prodávajícího, nebo v jeho bydlišti

b) v případě zaslání výrobku kurýrní službou je výrobek kupujícímu odevzdán až mu je přepravce předá . Součástí odevzdání výrobku kupujícímu je záruční list potvrzený kupujícím, a to v elektronické podobě emailem.

IV. Cena výrobku, platební podmínky a záloha

Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu předáním výrobku kupujícímu, přičemž bude účtována dohodnutá cena výrobku uvedena v objednávce. Kupující má povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu do 14 dnů poté, kdy obdrží od prodávajícího fakturu. Faktura musí obsahovat:

1. označení faktury a číslo,

2. název a sídlo prodávajícího a kupujícího,

3. předmět a datum plnění,

4. udání ceny výrobku – fakturovanou částku,

Kupující může do data splatnosti fakturu vrátit obsahuje-li: nesprávné cenové údaje, nesprávné náležitosti, chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. V případě bezhotovostní úhrady kupní ceny se datem úhrady rozumí den, kdy byla platba připsána na účet prodávajícího. Pokud si výrobek vyzvedne kupující v sídle prodávajícího, je možné kupní cenu zaplatit v hotovosti při převzetí výrobku.

Prodávající má právo před uzavřením smlouvy požadovat na kupujícím zálohu ve výši 25% z ceny výrobku, která musí být uhrazena kupujícím na účet prodávajícího. Záloha bude prodávajícím zúčtována proti konečné kupní ceně. Objednávka zakázkové výroby je potvrzena přijetím zálohové platby na účet prodávajícího.

V případě, že kupující požaduje změnu v objednávce, napíše tuto změnu na elektronickou adresu prodávajícího. Prodávající změnu zahrne do objednávky a pokud má tato změna vliv i na cenu, upozorní na tuto skutečnost kupujícího odesláním aktualizované objednávky na jeho elektronickou adresu. Po odsouhlasení kupujícím tato aktualizovaná verze objednávky nahrazuje původní verzi.

V. Náklady na dodání

Náklady na dodání výrobku tvoří sazby přepravce. Výše těchto nákladů bude uvedena na faktuře a uhrazena kupujícím.

VI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodaný výrobek uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Smluvní pokutu hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII. Storno Objednávky

1. Storno objednávky ze strany kupujícího během výroby: Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Tato škoda je uhrazena tímto způsobem: Na účet kupujícího je vrácena zálohová platba, ze které je odečteno 5% z celkové hodnoty objednaného výrobku. Kupující zrušení objednávky výroby oznámí na email prodávajícího.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Storno objednávky ze strany kupujícího po obdržení výrobku – odstoupení od kupní smlouvy: Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, případně se jedná o zboží atypické (zakázková výroba). Nejedná-li se o případ zde uvedený či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou a vlastnostmi výrobku. Výrobek by měl spotřebitel vrátit úplný, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozený, čistý, v originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém jej převzal.

2. Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím a uvedeného na konci těchto všeobecných obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici ke stažení samostatně na adrese​ https://www.zacal.net/order/. Kupující odešle formulář o odstoupení od kupní smlouvy na email prodávajícího (karel@zacal.net)

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vrácení zboží není možné „na dobírku“, toto nebude prodávajícím převzato. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Kupující spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Je-li tedy vrácené zboží uvedeným způsobem poškozeno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a jednostranně jej započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6. V případech, kdy má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím spotřebitelem.

IX . Nebezpečí škody na výrobek

Nebezpečí škody na výrobek přechází na kupujícího v době, kdy převezme výrobek od prodávajícího. Popřípadě podle § 2122 občanského zákoníku.

X. Práva z vadného plnění a práva ze záruky a podmínky pro uplatnění těchto práv Práva z vadného plnění i podmínky pro uplatnění těchto práv jsou upravena pro kupujícího v § 2099 až § 2112 ve spojení s § 2165 až § 2174 občanského zákoníku. Práva ze záruky za jakost jsou upravena v § 2113 až § 2117 občanského zákoníku včetně zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě uvedených v občanském zákoníku. Prodávající poskytuje na jakost dodaného výrobku záruku v délce 24.měsíců.

Upozornění ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci.

Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

XI. Kupující bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky se stávají součástí kupní smlouvy, která byla mezi stranami uzavřena.

V Krnově dne: 22.7.2021.